အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား Uber

Uber အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဘာသာစကား
Uber အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ေနာက္သို႕


Uber ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား